Làm ăn khó khăn tu gì để hóa giải?

anhminhhoa 1

Lăng mộ đẹp HỎI: Tôi là Phật tử, hiện đang ở nhà, làm ăn khó khăn. Tôi thường tụng kinh và trì chú Đại bi có thể giúp tăng phước không? Nên tu gì để có thể hóa giải sự khó khăn đó? 

(NGUYỄN LƯỢM, luomnguyen59@gmail.com)

Để tăng phước, bạn cần phải tu tập 10 hạnh lành

ĐÁP:

Bạn Nguyễn Lượm thân mến!

Theo quan điểm Phật giáo, người nào làm ăn khó khăn, nhiều trở ngại là do thiếu phước, kém duyên. Có nhiều nguyên nhân nhưng chính yếu liên quan đến việc làm ăn thất bại là do trong quá khứ (đời trước hay hiện đời) ít tu phước, không nhiều tâm hạnh sẻ chia, bố thí, cúng dường.

Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đúc kết kinh nghiệm sống quý giá “Có phước có đức, mặc sức mà hưởng”. Trong làm ăn, để thành công bền vững thì tài trí chỉ là điều kiện cần, phước đức mới là điều kiện đủ. Tài trí cùng phước đức mang đến thành công là quả, trước đó phải là quá trình tu tạo nhân lành, trợ thêm duyên tốt. Một khi nhân lành duyên tốt hội đủ sẽ cho hoa trái thành công, người Phật tử lại tiếp tục vun bồi thêm nữa nên họ tiếp tục hưởng phước lâu bền, tốt nơi đời này và đẹp ở đời sau.

Để tăng phước, bạn cần phải tu tập 10 hạnh lành, gồm: 1- Bố thí, 2- Giữ giới (5 giới tại gia), 3- Hành thiền, 4- Cung kính, 5- Giúp người (việc thiện), 6- Hồi hướng (chia phước), 7- Hoan hỷ (với hạnh lành của người khác), 8- Giảng pháp, 9- Nghe pháp, 10- Chánh kiến (không tà kiến, mê tín). Trong 10 hạnh lành này, làm được hết thì rất tốt, phước sẽ sinh ra rất nhanh, có khả năng hóa giải mọi khó khăn trong đời sống hiện tại. Nếu không làm được hết thì cần làm từng phần, rồi tiến đến toàn phần. Bạn tụng kinh và trì chú Đại bi cũng là một cách khiến tăng phước, nên làm.

Nhân quả rất rõ ràng, bạn có niềm tin hướng về Chánh pháp thì nên tin sâu sắc và hiểu đúng đắn vào nhân quả Phật giáo. Để hóa giải những khó khăn trong làm ăn cũng như trong đời sống nói chung, phải dựa vào nhân quả, tích cực tạo nhân lành theo lời Phật dạy để nhận lãnh quả tốt.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Làm ăn khó khăn  tu gì để hóa giải?
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ HOA CƯƠNG NINH BÌNH